Afsluitingsregeling Kinderpardon

Op 8 februari 2019 is officieel bekend gemaakt wat het betekent dat voor de ongeveer 700 kinderen die al 5 jaar of langer in Nederland zijn hun zaak opnieuw bekeken wordt. Op 29 januari besloot de coalitie hiertoe. Eerder schreven we wat dit voor lange termijn gevolgen heeft. Hier schrijven we meer over wat het precies betekent.

In wat volgt hebben we geprobeerd in makkelijke taal op te schrijven wat de nieuwe “Afsluitingsregeling” betekent. Dit hebben we gebaseerd op de publicatie in de Staats Courant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-8116.html

Voorwaarden

 • je op 29-01-2019 in Nederland was. De IND gaat er vanuit dat dit het geval is als je op 29-01-2019 of max. 3 maanden daarvoor bekend was bij de IND, COA, DT&V of vreemdelingenpolitie
 • als je jonger bent dan 19 jaar op het moment van de oorspronkelijke aanvraag, dan wel op enig moment tussen 1 februari 2013 en 29 januari 2019.

 • als je ten minste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebt ingediend bij de IND en na die aanvraag uiterlijk op de peildatum (29 januari 2019) ten minste vijf jaar in Nederland heeft verbleven.

 • als je je gedurende de periode van verblijf in Nederland niet langer dan drie maanden hebt onttrokken aan het toezicht van IND, DT&V, COA of vreemdelingenpolitie (in het kader van de meldplicht), of in het geval van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, van voogdijinstelling Nidos. Als je in totaal wel langer dan 3 maanden niet hebt gemeld, maar dan verspreid over een aantal jaar, voldoe je wél aan dit criterium. Er wordt gekeken of je hieraan voldoet tussen de periode vanaf je eerste asielaanvraag en 29-01-2019. Daarnaast moet je “beschikbaar zijn geweest voor vertrekgesprekken”, dat betekent dat de DT&V je op gesprek heeft moeten kunnen vragen én dat je daar naartoe bent gekomen.

 • als je, voor zover van toepassing, vooraf schriftelijk heeft aangegeven dat hij zijn lopende procedures onvoorwaardelijk intrekt bij verblijfsverlening op grond van deze Afsluitingsregeling.

Daarnaast geldt dat je geen verblijfsvergunning krijgt als:

 

 • je een gevaar vormt  voor de openbare orde (inclusief artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag) of de nationale veiligheid. Dit is het geval als je wegens een veroordeling voor een misdrijf een gevangenisstraf opgelegd hebt gekregen of als je onder artikel 1F valt.

 • je al een verblijfsvergunning hebt, behalve als je een verblijfsvergunning hebt voor medische behandeling, studentenvisum of tijdelijke humanitaire gronden. Ook geldt dit niet als je (artikel 8 j) uitstel van vertrek op medische gronden hebt.

 • je onderdaan bent van een EU-lidstaat.

 • je je identiteit of nationaliteit niet kunnen aantonen door onder meer het overleggen van documenten of consistent en naar waarheid verklaren en antwoorden. Je moet vanaf het begin van de asielaanvraag documenten hebben kunnen geven voor waar je vandaan komt. Als je die papieren niet hebt, maar wel elke keer hetzelfde verhaal hebt verteld, is dit ook voldoende.

 • de vreemdeling is niet beschikbaar geweest in het kader van vertrek. Dit is niet het geval als:

  • je daadwerkelijke verblijfplaats bekend was bij de IND, COA, DT&V of vreemdelingenpolitie.
  • je niet langer dan 3 maanden achtereen met onbekende bestemming weg bent geweest.
  • je in een gezinslocatie of andere Rijksopvanglocatie hebt gewoond.
 • je aantoonbaar de EU hebt verlaten. Dit geldt niet als je met een terugkeervisum tijdelijk bent weggeweest.

Wat moet je doen?

 1. Als je in een gezinslocatie of andere instelling woont, of je al eerder een aanvraag hebt gedaan voor het Kinderpardon zonder dat hier nog een beroepsprocedure loopt, of als je aanvraag voor het Kinderpardon alleen maar is afgewezen op het meewerkcriterium: Dan hoef je niets te doen. De IND gaat dan uit zichzelf de zaak opnieuw bekijken.
 2. Als je niet in een gezinslocatie of locatie van het COA woont en nog niet eerder een Kinderpardon hebt aangevraagd: vóór 22 februari 2019 moet je via het aanmeldformulier aan de IND laten weten dat jouw zaak bekeken moet worden.
  1. het aanvragen van de Afsluitingsregeling kost 164 euro per persoon.
 3. Als je aanvraag ingewilligd wordt en je dus een verblijfsvergunning krijgt op basis van deze Afsluitingsregeling, moet je alle lopende procedures intrekken. De IND stelt je hiervan op de hoogte op het moment dat je aanvraag ingewilligd wordt.

Als je niet zeker weet of jij aan de voorwaarden voldoet, vraag het je advocaat!

 

En verder…

Er is hiermee nog geen volledige duidelijkheid over de vraag voor wie de uitzetstop precies geldt. We gaan er bij deze vanuit dat de uitzetstop alleen geldt voor de kinderen die in aanmerking komen voor de Afsluitingsregeling.

Daarnaast laat dit duidelijk zien dat er geen rekening wordt gehouden met alle mensen die nu bijna 5 jaar in Nederland zijn. Voor hen geldt deze regeling niet. Voor de toekomstige gewortelde kinderen is er geen kinderpardon meer. Defence for Children schrijft hierover op hun website terecht dat dit niet voor alle kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn een oplossing biedt.